സമയം നല്ലരീതിയിൽ വിനിയോഗിക്കാനുള്ള മെത്തേഡ് | Time managementAbout Psy BM Muhsin

Psy B M Muhsin is a future-driven Psychologist, Motivational Speaker, Lifecoach,Counselor, Corporate Trainer, Business developer.

He is one of the Directors at the iconic Institute of Human Resources Activation & Management(IHRAM), Calicut, and Leads Learners Academy at Kondotty in Malappuram District.

More Videos
കുട്ടികളോട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കരുത്

മക്കളുടെ വാശിമാറ്റം എങ്ങനെ

പ്രസവിച്ച് കിടക്കുംമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക

സമയം എങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യാം?


RELATED PRODUCTS
Ads by MyCBGenie 
 
 

You May Also Like

×

Like us on Facebook