സമയം നല്ലരീതിയിൽ വിനിയോഗിക്കാനുള്ള മെത്തേഡ് | Time managementAbout Psy BM Muhsin

Psy B M Muhsin is a future-driven Psychologist, Motivational Speaker, Lifecoach,Counselor, Corporate Trainer, Business developer.

He is one of the Directors at the iconic Institute of Human Resources Activation & Management(IHRAM), Calicut, and Leads Learners Academy at Kondotty in Malappuram District.

More Videos
കുട്ടികളോട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കരുത്

മക്കളുടെ വാശിമാറ്റം എങ്ങനെ

പ്രസവിച്ച് കിടക്കുംമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക

സമയം എങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യാം?


RELATED PRODUCTS
 • Choose the best, most popular Sherwin Williams paint colors. Proven, tried and tested.
 • TRANSFORMING PHOTOS OF REAL PEOPLE INTO CARICATURES
 • This Proudct Will Benefit Any Internet Marketer.
 • Keep 100 Of The Profits By Selling Your Own Royalty Free Coaching Products
 • Learn To Create Multiple Income From Hypnosis Products.
 • How to Pick Winning Products and Stay Ahead of Your Competition
 • Imagine yourself becoming filthy rich with a dirt cheap investment selling cleaning products
 • It saves time, and helps you choose better colors.
 • Reverse Gray Hair With 'Gray Hair No More' Program.
 • Ads by MyCBGenie 
   
   

  You May Also Like

  ×

  Like us on Facebook